ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาเอก


  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 555,000 บาท

  สามารถผ่อนชำระ 9 งวด (งวดละ 55,000 บาท)หรือผ่อนเป็นรายเดือน ๆ 11,000 - 15,000 บาท

  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร สามารถเลือกชำระได้ 3 แบบดังนี้

    1.ชำระรายเดือนเดือนละ11,000-15,000 บาท ต่อเดือนเป็นยอด*รายเดือน* จนจบการศึกษาและ ครบยอดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 555,000 บาท

    2.ชำระแบบ*เหมาจ่าย 9 งวด**เป็นยอดเทอม* เทอมละ55,000-65,000 บาท ต่อครั้ง*แบบรายเทอม*และต้องชำระในเดือนแรกของเทอมนั้นๆ*จนจบการศึกษา และครบยอดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 555,000 บาท

    3.ในกรณี*ชำระค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรครบ 555,000 บาท**(ภายใน1เทอมการศึกษาคือ*ภายใน4เดือน*)ครบภายใน4เดือน สามารถขอรับโน้ตบุคฟรี1เครื่อง
...