คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน ระดับปริญญาเอก

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา

เรียนปริญญาเอก.com
สำนักประสานงานการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ทั่วประเทศ)
เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-307340 มือถือ 085-227-0899 อีเมล : wtujiraporn@gmail.com