สมัครเรียน

1. กรอกเอกสารสมัครเรียน    กรอกเอกสารแบบออนไลน์

2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน    พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน

3. ส่งใบแจ้งยอดการชำระเงิน    ส่งใบแจ้งยอดการชำระเงิน

4. ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าอาหารและเอกสารประกอบคำบรรยาย   เรียนปริญญาเอก.com  กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยรับทราบการสมัครเป็นนิสิต

  ปริ้นแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนิสิต สามารถนำไปยื่นที่ธนาคารได้

  เมื่อกรอกข้อมูลตามข้อ 1 และ ปริ้นแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนิสิตตามข้อ 2 แล้วให้ดาว์นโหลดเอกสารด้านซ้ายมือของท่านทั้งหมด

  ส่งทางไปรษณีย์มาที่

สำนักประสานงานการศึกษามหาวทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

เรียนปริญญาเอก.com
สำนักประสานงานการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ทั่วประเทศ)
เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-307340 มือถือ 085-227-0899 อีเมล : wtujiraporn@gmail.com