กิจกรรม VDO

โครงการศึกษาดูงานนิสิตระดับปริญญาเอก ณ สิงคโปร วันที่15-17 พ.ย2558

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนิสิต เป็นการเปิดโลกทัศน์ในสังคมและวัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกัน
2.เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการเรียนการสอนในหน่วยงานของนิสิตให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
3.เพื่อศึกษาประสบการณ์ในการบริหารจัดการของหน่วยงานในต่างประเทศ และนำมาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของนิสิตอย่างมีคุณภาพ
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก
เรียนปริญญาเอก

เรียนปริญญาเอก.com
สำนักประสานงานการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ทั่วประเทศ)
เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-307340 มือถือ 085-227-0899 อีเมล : wtujiraporn@gmail.com