Doctor of Business Administration
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้คนเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารและเปิดรับวัฒนธรรมจากต่างชาติได้รวดเร็วและง่ายมากขึ้น ส่งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ชีวิตมีความรีบเร่ง แข่งขัน และต้องพึ่งพาตนเองเพื่อความอยู่รอด ส่งผลให้มีแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสังคม อาจประสบปัญหาวิกฤตทางสังคม ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียนก็เช่นเดียวกัน อาจประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมจริยธรรมและทางพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
จากปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตร จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคคลทางธุรกิจให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานในการบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เป็นผู้รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งประกอบวิชาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล และเป็นผู้นำในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้สามารถรู้เท่าทันต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ


ปรัชญาของหลักสูตร

พัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีภาวะผู้นำ.ความสำคัญของหลักสูตร

กระแสวิวัฒนาการของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้ก้าวล้ำนำหน้าไปอย่างรวดเร็ว ความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อรองรับและก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์และการบริหารธุรกิจในสังคมยุคใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว ดังนั้นจึงได้จัดการการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทางด้านการบริหารธุรกิจเพื่อป้อนบุคลากรสู่ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการแข่งขันได้ในเวทีอาเซียนและเวทีโลกวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้
(1) มีความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาอย่างลึกซึ้งและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีทักษะในการวางแผนและการบริหารจัดการด้วยการนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
(2) มีความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงเชิงวิชาการในการสร้างหรือค้นคว้าหาองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยและประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
(3) สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อการพัฒนางาน
(4) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล และเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ด้วยดุลยพินิจ ที่เหมาะสม
(5) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
(6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
(7) ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับบุคคล กลุ่มคนและชุมชน
(8) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
(9) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(10) มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(11) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถใช้ ดุลยพินิจของตนและสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจเพื่อการจัดการปัญหาได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม
(12) ส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเคารพในกติกาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม

ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วย ระบบการศึกษาสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
หลักสูตรอาจจัดการศึกษาบางรายวิชา ในลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา โดยมีกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนที่เทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาคชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ : Doctor of Business Administration Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ภาษาไทย ชื่อย่อ : บธ.ด.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :Doctor of Business Administration
ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ : D.B.A.วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ ในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงิน การบัญชีเพื่อการบริหาร การบริหารการตลาด อุตสาหกรรมบริการ การบริหารการตลาดแบบขายตรง และการบริหารการประกันภัย
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แบ่งตามแผนการศึกษาคือ
(1) แผน 1เน้นการทาวิจัย
แบบ 1.1 สำหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 สำหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์72 หน่วยกิต
(2) แผน 2ศึกษารายวิชาและทาวิจัย
แบบ 2.1 สำหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวด ดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 51หน่วยกิต
แบบ 2.2 สำหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวด ดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 81หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาเอกทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้ เป็นหลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในการเรียนการสอนได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นการให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 สถานภาพของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559ซึ่งกาหนดเปิดดาเนินการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2559 ที่ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- คณะกรรมการวิชาการได้พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
- สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่2/2559เมื่อวันที่3เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559อนุมัติการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ศธ 0506(2)/5110 ลงวันที่ 23พฤษภาคม 2560 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 27กรกฎาคม2560 และอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ สกอ. ตามหนังสือเลขที่ ศธ.0506(2)/2785 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 12ตุลาคม2560

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
บัณฑิตวิทยาลัย คาดว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติภายใน 2 ปีหลังเปิดดาเนินการสอน

อาชีพสามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานในองค์การธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงิน การบัญชีเพื่อการบริหาร การบริหารการตลาด อุตสาหกรรมบริการ การบริหารการตลาดแบบขายตรง และการบริหารการประกันภัยรวมทั้งยังสามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย และนักวิจัยในสาขานั้นๆระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งกำหนดให้หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติและ1ภาคฤดูร้อน โดยในแต่ละภาคการศึกษาจะจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 15ชั่วโมง ต่อหนึ่งหน่วยกิต ภาคปฏิบัติ ภาคทดลอง และ/หรือการศึกษาดูงาน 30-45ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต และมีชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นอกจากนี้หลักสูตรอาจจัดการศึกษาในฤดูร้อน และในบางรายวิชาอาจจัดการศึกษาในลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา โดยมีกำหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนที่เทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี
1.4 ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5ปีการศึกษาสาหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท และไม่เกิน8ปีการศึกษาสาหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
การดาเนินการเรียนการสอน เป็นวันและเวลาทาการปกติ
2.2 คุณสมบัติและการคัดเลือกนิสิต
2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการรับรองโดยผู้เข้าศึกษาใน
แบบ 1.1และแบบ 2.1 จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
แบบ 1.2และแบบ 2.2 จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการศึกษาดีมากหรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทางานด้านการบริหารธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปีหลังสาเร็จปริญญาโท หรือ 5 ปี หลังสาเร็จปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น
(2) ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นหรือผลสอบโทเฟลตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกำหนด
(3) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
(4) สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
2.2.2 การคัดเลือกนิสิต
การคัดเลือกนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยพิจารณาจาก
(1) คุณสมบัติตามหมวดที่ 3ข้อ 2.2.1
(2) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน หรือ
(3) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
(4) พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบ อาทิ ประสบการณ์ในการทางานความสามารถที่จะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้สำเร็จหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กาหนดโครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร โดยแบ่งตามแผนการศึกษาคือ
(1) แผน 1เน้นการทาวิจัย
แบบ1.1สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์48หน่วยกิต
แบบ1.2สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์72หน่วยกิต
(2) แผน 2ศึกษารายวิชาและทาวิจัย
แบบ 2.1สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 51หน่วยกิต
แบบ 2.2สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 81หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
(1) แผน 1เน้นการทำวิจัย
การศึกษาในแผนนี้นิสิตต้องจัดทำข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทาดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ ไปกับการสัมมนาทางวิชาการภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์โดย
แบบ 1.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยอาจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้ความเห็น โดยไม่คิดค่าคะแนน
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ - หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ - หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
แบบ1.2 สำหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ - หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ - หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต
(2) แผน2ศึกษารายวิชาและทำวิจัย
นิสิตต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรโดยมีผลคะแนนไม่ต่ากว่า B และทำข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และจัดทำดุษฎีนิพนธ์ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และมีการเสนอผลงานต่อที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์คณะกรรมการสอบโดย แบบ 2.1 สาหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ - หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 15 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 51 หน่วยกิต
แบบ 2.2 สาหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 15 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 81 หน่วยกิตผังโครงสร้างหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

เรียนปริญญาเอก
ผศ.ดร.นพดล พันธุ์พานิช
เรียนปริญญาเอก
ผศ.ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล
เรียนปริญญาเอก
ผศ.ดร.วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์
เรียนปริญญาเอก
ดร.สุภัทรา สงครามศรี
เรียนปริญญาเอก
ดร.ยศพงศ์ รัตนมุง
เรียนปริญญาเอก
ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์
เรียนปริญญาเอก
อาจารย์ ดร.อภินันท์ บุษบก