Doctor of Philosophy curriculum and instruction
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน


ปรัชญาของหลักสูตร

พัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีภาวะผู้นำ
โครงสร้างหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instruction

2. ชื่อปริญญาบัตร
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) Ph.D. (Curriculum and Instruction)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านหลักสูตรและการสอนในทุกระดับ

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แบ่งตามแผนการศึกษา คือ

(1) แผน 1 เน้นการทำวิจัย
แบบ 1.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต

(2) แผน 2 ศึกษารายวิชาและทำวิจัย
แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
แบบ 2.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช้ เป็นหลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใชภาษาไทยสื่อสารในการเรียนการสอนได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน
5.5 การให้ปริญญาแก่ผ้สําเร็จการศึกษา เป็นการให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5.6 การเขยีนดุษฎนิพนธ์ สามารถเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 สถานภาพของหลักสูตร เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 ซึ่งกำหนดเปิดดำเนินการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
6.2 การพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
- คณะกรรมการวิชาการได้พิจารณากลนักรองหลกั สูตรในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559
- สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
บัณฑิตวิทยาลัย คาดว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใน 2 ปี หลังเปิดดำเนินการสอน

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นครูผู้สอน ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยด้านการศึกษาผลงานวิจัยอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

เรียนปริญญาเอก
ผศ.ดร.นภาภรณ์ ธัญญา
เรียนปริญญาเอก
ผศ.ดร.นิตยา สำเร็จผล
เรียนปริญญาเอก
ผศ.ดร.สุภาพร แพรวพนิต
เรียนปริญญาเอก
รศ.ดร.สบสันต์ มหานิยม
เรียนปริญญาเอก
รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช
เรียนปริญญาเอก
ดร.อดิศร สิริ