Doctor of Philosophy (Public Administration)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


กระแสวิวัฒนาการของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้ก้าวล้ำนำหน้าไปอย่างรวดเร็ว ความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อรองรับและก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ตลอดจนการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์และการบริหารจัดการในสังคมยุคใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีจากประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถสร้างวิสัยทัศน์และผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้หลากหลาย พัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ และบูรณาการองค์ความรู้สู่การบริหารยุคใหม่ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนรู้ในอนาคต และเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย.


ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้เป็นนักวิชาการ และนักบริหารที่มีความเชี่ยวชาญ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศที่กว้างไกล และมีภาวะผู้นา ที่จะนาไปสู่การพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติและบริบทต่างๆ ของสังคมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
(2) เพื่อศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
(3) เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะนาไปสู่การสร้างสังคมการเรียนรู้ และการมีคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้
(4.1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม
(4.2) มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้
(4.3) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนาทักษะทางการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นพลวัตและมีความสลับซับซ้อนได้ อันนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์
(4.4) สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นาในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
(4.5) มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึง มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Public Administration
ชื่อปริญญา สาขาวิชาตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ภาษาไทย ชื่อย่อ : ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Public Administration)
ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ : Ph.D. (Public Administration)วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

เป็นผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงด้านการบริหารองค์การ เกี่ยวกับนโยบายและแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง การบริหารงานพัฒนาการปกครอง การบริหารงานยุติธรรม
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แบ่งตามแผนการศึกษา คือ
แผน 1 เน้นการทาวิจัย
แบบ 1.1 ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แผน 2 ศึกษารายวิชาและทาวิจัย
แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิตรูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
- ประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาเอกทางวิชาการ
- ภาษาที่ใช้ เป็นหลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
- การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในการเรียนการสอนได้
- ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน
- การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา เป็นการให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวสถานภาพของหลักสูตรและความพร้อมในการแผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ

สถานภาพของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2555 ซึ่งกำหนดเปิดดำเนินการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
คณะกรรมการวิชาการได้พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560
สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพกละมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย คาดว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ภายในปี พ.ศ.2561 (หลังเปิดดาเนินการสอนเป็นเวลา 2 ปี)
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารองค์กรเกี่ยวกับนโยบายและแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง การบริหารงานพัฒนาการปกครอง การบริหารงานยุติธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ปรึกษาการบริหารองค์กร ผู้ประกอบกิจการ นักวิชาการ อาจารย์ประจำสถาบัน และนักวิจัยและสามารถเข้าทำงานได้ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแลและการวางแผนระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วย ระบบการศึกษาสาหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
หลักสูตรอาจจัดการศึกษาในบางรายวิชาในภาคฤดูร้อน หรือลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา โดยมีกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนที่เทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
หลักสูตรอาจจัดการศึกษาในบางรายวิชาในภาคฤดูร้อน โดยมีกาหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนที่เทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี
1.4 ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 6 ปีการศึกษา แต่ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
การดาเนินการเรียนการสอน เป็นวันและเวลาทั้งในและนอกวันเวลาทำการปกติ ในวันอังคาร-วันอาทิตย์
2.2 คุณสมบัติกละการคัดเลือกนิสิต
2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(2) ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรือผลสอบโทเฟลตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกาหนด
(3) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
(4) สาหรับผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2.2.2 การคัดเลือกนิสิต
การคัดเลือกนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยพิจารณาจาก
(1) คุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2.1
(2) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน หรือ
(3) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
(4) พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบ อาทิ ประสบการณ์ในการทำงาน ความสามารถที่จะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้สำเร็จหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กำหนดโครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร โดยแบ่งตามแผนการศึกษา คือ
แผน 1 เน้นการทำวิจัย แบบ 1.1 ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แผน 2 ศึกษารายวิชาและทำวิจัย แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
แผน 1 เน้นการทาวิจัย
การศึกษาในแผนนี้ นิสิตต้องจัดทำข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทาดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ไปกับการสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดย
แบบ 1.1 ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ โดยอาจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้ความเห็น โดยไม่คิดค่าคะแนน
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ - หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ - หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
แผน 2 ศึกษารายวิชาและทาวิจัย
นิสิตต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า B และ ทำข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และจัดทาดุษฎีนิพนธ์ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และมีการเสนอผลงานต่อที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการ ในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์คณะกรรมการสอบ โดย
แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ - หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 18 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 54 หน่วยกิตผังโครงสร้างหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เรียนปริญญาเอก
รศ.ดร.สมิหรา จิตตลดากร
เรียนปริญญาเอก
รศ.ดร.กฤษณา ไวสำรวจ
เรียนปริญญาเอก
รศ.ดร.ศรุดา สมพอง