Doctor of Philosophy Program in Public and Private Management


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาด้านการจัดการภาครัฐและเอกชนในระดับสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีภาวะผู้นำ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้
(1) มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา รวมทั้งสามารถนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
(2) มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัยและประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัย และนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนางาน
(4) สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
(5) ติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
(6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
(7) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
(8) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
(9) คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม
(10) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(11) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้อื่นรู้จักประยุกต์ใช้ ดุลยพินิจเพื่อการจัดการปัญหาได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Public and Private Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
ภาษาไทย ชื่อย่อ : ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Public and Private Management)
ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ : Ph.D. (Public and Private Management)จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แบ่งตามแผนการศึกษา คือ
(1) แผน 1 เน้นการทำวิจัย
แบบ 1.1 สาหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 สาหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต
(2) แผน 2 ศึกษารายวิชาและทำวิจัย
แบบ 2.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.2 สำหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร รูปแบบเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาเอกทางวิชาการ
ภาษาที่ใช้ เป็นหลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในการเรียนการสอนได้
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน
การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา เป็นการให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ซึ่งกาหนดเปิดดาเนินการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
การพิจารณาอนุมัติ/การเห็นชอบหลักสูตร
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเวสเทริ์น ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คาดว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน จะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ภายในปี พ.ศ. 2562 (ภายหลังเปิดดาเนินการสอนแล้ว 2 ปี)

อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เมื่อสาเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารองค์กรเกี่ยวกับนโยบายและแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง การบริหารงานพัฒนาการปกครอง การบริหารงานยุติธรรมทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรึกษาการบริหารองค์กร ผู้ประกอบกิจการ นักวิชาการ อาจารย์ประจาสถาบัน และนักวิจัยและสามารถเข้าทางานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กากับ ดูแลและการวางแผน

สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรีระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วย ระบบการศึกษาสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
หลักสูตรอาจจัดการศึกษาบางรายวิชา ในลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา โดยมีกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนที่เทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน หลักสูตรอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในบางรายวิชาโดยมีกาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนที่เทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี
1.4 ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษาสำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท และไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสาหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
การดาเนินการเรียนการสอน เป็นวันและเวลาทาการปกติ (วันอังคาร-วันอาทิตย์)
2.2 คุณสมบัติและการคัดเลือกนิสิต
2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยผู้เข้าศึกษาใน
แบบ 1.1 และแบบ 2.1 จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
แบบ 1.2 และแบบ 2.2 จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการศึกษาดีมาก หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทางานด้านการการจัดการภาครัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 3 ปีหลังสาเร็จปริญญาโท หรือ 5 ปี หลังสำเร็จปริญญาตรี
(2) ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรือผลสอบโทเฟลตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกำหนด โดย
2.1 มีผลสอบ TOFEL ไม่ต่ากว่า 450 (สาหรับ Paper based)* หรือ ไม่ต่ากว่า 213 (สาหรับ Computer based) หรือ
2.2 มีผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 6.0* หรือ
2.3 มีผลการสอบ WTU English Test ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน
2.4 สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรีอน(ก.พ.) หรือ
2.5 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ
2.6 ในกรณีที่ใช้การสอบ WTU English test คะแนนไม่ถึง 400 คะแนนแต่สูงกว่า 300 คะแนนนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียน ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด และต้องสอบรายวิชานี้ให้ผ่าน
หมายเหตุ * คะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี หากเกินต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(3) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
(4) สาหรับผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
2.2.2 การคัดเลือกนิสิต
การคัดเลือกนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยพิจารณาจาก
(1) คุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2.1
(2) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน หรือ
(3) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
(4) พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบ อาทิ ประสบการณ์ในการทำงาน ความสามารถที่จะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้สำเร็จหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน กำหนดโครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร โดยแบ่งตามแผนการศึกษา คือ
(1) แผน 1 เน้นการทาวิจัย
แบบ 1.1 สาหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 สาหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต
(2) แผน 2 ศึกษารายวิชาและทาวิจัย แบบ 2.1 สาหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
แบบ 2.2 สาหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
(1) แผน 1 เน้นการทาวิจัย
การศึกษาในแผนนี้ นิสิตต้องจัดทาข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทำดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ไปกับการสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดย
แบบ 1.1 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยอาจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้ความเห็น โดยไม่คิดค่าคะแนน
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ - หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ - หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 สาหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ - หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ - หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต
(2) แผน 2 ศึกษารายวิชาและทำวิจัย
นิสิตต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรโดยมีผลคะแนนไม่ต่ากว่า B และทำข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และจัดทำดุษฎีนิพนธ์ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และมีการเสนอผลงานต่อที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการ ในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์คณะกรรมการสอบ โดย แบบ 2.1 สำหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ - หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 15 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 51 หน่วยกิต
แบบ 2.2 สาหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 15 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 81 หน่วยกิตผังโครงสร้างหลักสูตรคู่มือ / ผลงานวิจัย

อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

เรียนปริญญาเอก
รศ.ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์
เรียนปริญญาเอก
รศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล
เรียนปริญญาเอก
ผศ.ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล
เรียนปริญญาเอก
ผศ.ดร.นพดล พันธ์พานิช
เรียนปริญญาเอก
รศ.ดร.สืบพงศ์ สุขสม
เรียนปริญญาเอก
รศ.ดร.ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ
เรียนปริญญาเอก
ผศ.ดร.วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์
เรียนปริญญาเอก
ผศ.ดร.พราวพิชชา เถลิงพลเรียนปริญญาเอก.com
สำนักประสานงานการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ทั่วประเทศ)
เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-307340 มือถือ 085-227-0899 อีเมล : wtujiraporn@gmail.com