กำหนดการรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
โดยปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา รวม 1,182 ท่าน

ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้กำหนดจัดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีประทาน ปริญญาบัตร ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น.

กำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร วันที่ 11 ธันวาคม 2561 วันซ้อมย่อย วันที่ 12 ธันวาคม 2561 วันซ้อมใหญ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 วันรับจริงเรียนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เรียนช่วงหยุด เสาร์-อาทิตย์ และหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเข้ามหาวิทยาลัยเพียงใช้ช่วงเวลาที่มีวันหยุดเป็นช่วง ๆ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 555,000 บาท

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน(Ph.D.PP)
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
  • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คลิ๊กสมัครเรียน

ข่าวสาร ปริญญาเอก

นักศึกษาปริญญาเอก

สามารถส่งเอกสารการสมัครเรียนโดยสแกนส่งมาที่ e-mail : wtujiraporn@gmail.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร และคุณสมบัติ ได้ที่เว็บไซต์

ติดต่อสอบถามที่

อาจารย์จิราพร สร้อยพิมาย โทร. 085-227-0899

รัฐประศาสนศาสตร์
บริหารธุรกิจ
บริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
สาธาณสุขศาสตร์

บรรยากาศรับปริญญาบัตร

ขอแสดงยินดีปรีดากับนิสิตปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน พิธีประทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล นครปฐม

ขอบคุณภาพช่างภาพและภาพสวยๆจากนิสิตปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นทุกท่าน

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

ติดต่อเรา ปริญญาเอก

เรียนปริญญาเอก.com
สำนักประสานงานการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ทั่วประเทศ)
เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-307340 มือถือ 085-227-0899 อีเมล : wtujiraporn@gmail.com