รับสมัครปริญญาเอก ปีการศึกษา 3/2564 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2565 นี้ ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล กรุงเทพฯ
สามารถกู้ยืมทุนการศึกษาได้


การเรียน

* จัดเวลาเรียนให้ตอบโจทย์ผู้เรียน เข้าเรียนเทอมละ 2 ครั้ง ไม่ต้องเรียนทุกเสาร์ - อาทิตย์
* ทุกหลักสูตรรับผู้จบ ป.โท ทุกสาขา (ยกเว้นนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ต้องจบโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต)
* ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 555,000 บาท
* ค่าเทอมผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้
* ศิษย์เก่า ป.โท มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นรับทุนการศึกษา 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา

ติดต่อ อ.จิราพร โทร.085-2270899
Line ID : wtuonlineปริญญาเอก

ทุกหลักสูตรได้รับการอนุมัติ/รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงอุดมศึกษาฯ

...
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารองค์กรเกี่ยวกับนโยบายและแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง การบริหารงานพัฒนาการปกครอง การบริหารงานยุติธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ปรึกษาการบริหารองค์กร ผู้ประกอบกิจการ นักวิชาการ อาจารย์ประจำสถาบัน และนักวิจัยและสามารถเข้าทำงานได้ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย

รายละเอียดหลักสูตร

...
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารองค์กรเกี่ยวกับนโยบายและแผน การบริหารการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ปรึกษาการบริหารองค์กร นักวิชาการ อาจารย์ประจำสถาบัน และนักวิจัยและสามารถเข้าทำงานได้ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแลและการวางแผน

รายละเอียดหลักสูตร

...
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์


เมื่อสาเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารองค์กรเกี่ยวกับนโยบายและแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง การบริหารงานพัฒนาการปกครอง การบริหารงานยุติธรรมทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรึกษาการบริหารองค์กร ผู้ประกอบกิจการ นักวิชาการ อาจารย์ประจาสถาบัน และนักวิจัยและสามารถเข้าทางานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กากับ ดูแลและการวางแผน

รายละเอียดหลักสูตร

...
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน


เมือสําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นครูผู้สอน ผู้เชียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ทีปรึกษา อาจารย์ประจําสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน นักวิชาการและนักวิจัยด้านการศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร

...
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน


เมื่อสาเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารองค์กรเกี่ยวกับนโยบายและแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง การบริหารงานพัฒนาการปกครอง การบริหารงานยุติธรรมทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรึกษาการบริหารองค์กร ผู้ประกอบกิจการ นักวิชาการ อาจารย์ประจาสถาบัน และนักวิจัยและสามารถเข้าทางานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กากับ ดูแลและการวางแผน

รายละเอียดหลักสูตร

...
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต


เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานในองค์การธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงิน การบัญชีเพื่อการบริหาร การบริหารการตลาด อุตสาหกรรมบริการ การบริหารการตลาดแบบขายตรง และการบริหารการประกันภัยรวมทั้งยังสามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย และนักวิจัยในสาขานั้นๆ

รายละเอียดหลักสูตร

...
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต


เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย นักวิจัยทางด้านนิติศาสตร์ อัยการ ผู้พิพากษา ที่ปรึกษาทางกฎหมาย นิติกร นักวิชาการ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และนักการเมืองทั้งในประเทศและระดับท้องถิ่น

รายละเอียดหลักสูตร

...


นักศึกษาปริญญาเอกสามารถส่งเอกสารการสมัครเรียนโดยสแกนส่งมาที่ e-mail : wtujiraporn@gmail.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร และคุณสมบัติ ได้ที่เว็บไซต์

ติดต่อสอบถามที่ อาจารย์จิราพร สร้อยพิมาย โทร. 085-227-0899

ตัวอย่างการใช้ตารางในบทนิพนธ์

แม่แบบช่วยพิมพ์บทนิพนธ์ งานวิจัยและคู่มือการใช้งาน (ปริญญาเอก)

ขั้นตอนการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการทำเล่มวิจัย

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน ระดับปริญญาเอก
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

การรับรองหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดย สกอ. และ ก.พ.

VDO / Activity


เรียนปริญญาเอก ม.เวสเทิร์น
บรรยากาศรับปริญญา วันที่ 17.ส.ค 2565
Read More
เรียนปริญญาเอก ม.เวสเทิร์น
WTU ร่วมกับ อิสราเอล ความร่วมมือ การเริ่มต้นโครงการวิจัยกัญชาทางการแพทย์
วันนี้ 4 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ให้การต้อนรับผู้แทนของบริษัท SADE จากประเทศอิสราเอล โดยมีท่านอธิการบดี รศ.ดร. จิระศักดิ์ จิยะจันทร์ เป็นประธานในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
Read More

All Activity